Nghiên cứu ảnh hưởng của quá trình thi công đến an toàn xây dựng tại Việt Nam

  • Nguyễn Lương Hải Khoa Quản lý Xây dựng, Đại học Giao thông Vận tải, Số 3 đường Cầu Giấy, quận Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam

Tóm tắt

An toàn xây dựng là một trong những nội dung quan trọng của hoạt động quản lý xây dựng. Bài báo nhằm làm rõ mức độ ảnh hưởng các nhóm nhân tố liên quan đến quá trình tổ chức thi công của nhà thầu đến an toàn xây dựng ở các dự án xây dựng tại Việt Nam. Kết quả nghiên cứu đã tổng hợp các nhóm nhân tố chủ yếu và chỉ ra các nhóm nhân tố liên quan đến đào tạo và huấn luyện về an toàn, năng lực đảm bảo an toàn của nhà thầu và năng lực các vị trí lãnh đạo dự án cho thấy sự ảnh hưởng rất có ý nghĩa thống kê (p << 0,05) đến an toàn xây dựng. Kết quả nghiên cứu đóng góp các thông tin khoa học cho công tác quản lý dự án trong việc đề xuất các giải pháp nhằm hạn chế các vấn đề mất an toàn trong xây dựng.

Từ khóa:

an toàn xây dựng; đào tạo an toàn xây dựng;quản lý dự án; quản lý xây dựng.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
31-03-2019
Chuyên mục
Bài báo khoa học