Xây dựng cơ sở dữ liệu về nhà ở công nhân khu công nghiệp Hà Nội

  • Lê Lan Hương Khoa Kiến trúc và Quy hoạch, Trường Đại học Xây dựng, 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
  • Nguyễn Thùy Trang Khoa Kiến trúc và Quy hoạch, Trường Đại học Xây dựng, 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
  • Nguyễn Thị Vân Hương Khoa Kiến trúc và Quy hoạch, Trường Đại học Xây dựng, 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
  • Phạm Thu Trang Khoa Kiến trúc và Quy hoạch, Trường Đại học Xây dựng, 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

Tóm tắt

Trong những năm gần đây, nhà ở công nhân lao động trong các khu công nghiệp nhận được sự quan tâm lớn của Chính phủ và các địa phương, tuy nhiên, những thông tin về các dự án nhà ở này còn sơ lược, rời rạc. Nghiên cứu được thực hiện với phương pháp kết hợp khảo cứu dữ liệu, điều tra xã hội học và sử dụng phần mềm số hóa các dữ liệu nhằm đưa ra hệ khung nội dung cho Cơ sở dữ liệu về nhà ở công nhân Hà Nội, từ cơ sở dữ liệu chung đến cơ sở dữ liệu chi tiết và đề xuất giao diện trang web tra cứu thông tin. Các cơ sở dữ liệu được xây dựng bao gồm cả dữ liệu về nhà ở tập trung theo dự án và nhà ở cho công nhân thuê do dân tự doanh sẽ hỗ trợ cơ quan nhà nước trong việc hoạch định chính sách cũng như các địa phương, doanh nghiệp, cá nhân trong việc quản lý, phát triển và tìm kiếm thông tin về nhà ở công nhân tại Hà Nội.

Từ khóa:

cơ sở dữ liệu nhà ở xã hội; nhà ở công nhân.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
31-03-2019
Chuyên mục
Bài báo khoa học