Nucewall – Sản phẩm mới thay thế gạch đất nung truyền thống

  • Hàn Ngọc Đức Công ty Cổ phần tường nhẹ Nucewall, Tầng 1, Tòa nhà Licogi 13 B, ngõ 164 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam
  • Trịnh Trung Dũng Công ty Cổ phần tường nhẹ Nucewall, Tầng 1, Tòa nhà Licogi 13 B, ngõ 164 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
31-03-2019
Chuyên mục
Thông tin Khoa học và Công nghệ