Quản lý đóng góp và sử dụng kinh phí bảo trì nhà chung cư ở Việt Nam

  • Trần Văn Mùi Khoa Kinh tế và Quản lý Xây dựng, Trường Đại học Xây dựng, 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
  • Hoàng Vân Giang Khoa Kinh tế và Quản lý Xây dựng, Trường Đại học Xây dựng, 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
  • Trần Phương Nam Khoa Kinh tế và Quản lý Xây dựng, Trường Đại học Xây dựng, 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

Tóm tắt

Ngày nay có nhiều nhà chung cư được xây dựng với quy mô ngày càng lớn nhằm đáp ứng nhu cầu ở trong quá trình đô thị hóa nhanh ở Việt Nam. Để duy trì chất lượng nhà chung cư như ban đầu trong suốt quá trình sử dụng cần thiết phải thực hiện bảo trì nhà chung cư. Nhưng việc đóng góp và quản lý kinh phí bảo trì nhà chung cư là một trong những vướng mắc lớn, phức tạp xảy ra ngày càng nhiều giữa người sở hữu, người thuê mua căn hộ với chủ đầu tư, giữa Ban quản trị nhà chung cư với chủ đầu tư gây bất bình trong xã hội, mất trật tự đô thị. Vì vậy nghiên cứu trong bài báo này có tính cấp thiết cả về cơ sở pháp lý và thực tiễn, vừa đảm bảo văn minh đô thị, thực hiện tốt bảo trì nhà chung cư, vừa giải quyết triệt để mâu thuẫn giữa chủ đầu tư và cư dân.

Từ khóa:

quản lý; kinh phí; kinh phí bảo trì; sử dụng kinh phí; nhà chung cư.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
31-05-2019
Chuyên mục
Bài báo khoa học