Quản trị tài sản ngắn hạn của các doanh nghiệp xây dựng trong quân đội

  • Hoàng Thị Khánh Vân Viện Kỹ thuật Công trình Đặc biệt, Học viện Kỹ thuật Quân sự, 236 đường Hoàng Quốc Việt, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam
  • Đinh Đăng Quang Khoa Kinh tế và Quản lý Xây dựng, Trường Đại học Xây dựng, 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

Tóm tắt

Thực tế chỉ ra qua khảo sát 22 doanh nghiệp xây dựng trong quân đội ở nước ta hiện nay, tài sản ngắn hạn chiếm tỷ trọng lớn trong tổng tài sản của doanh nghiệp. Do đó, quản trị tài sản ngắn hạn là một nội dung quan trọng trong quản trị tài chính các doanh nghiệp xây dựng trong quân đội. Bài báo đánh giá thực trạng quản trị tài sản ngắn hạn của các doanh nghiệp xây dựng trong quân đội giai đoạn 2014 - 2017, phân tích những kết quả đạt được, những hạn chế và nguyên nhân, từ đó đề xuất một số kiến nghị hoàn thiện quản trị tài sản ngắn hạn trong các doanh nghiệp thích ứng với chủ trương tái cơ cấu các doanh nghiệp quân đội của Nhà nước và Bộ Quốc phòng hiện đang được triển khai.

Từ khóa:

quản trị; quản trị tài chính; quản trị tài sản; tài sản ngắn hạn; doanh nghiệp xây dựng; doanh nghiệp xây dựng quân đội.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
31-07-2019
Chuyên mục
Bài báo khoa học