Phân tích dao động riêng kết cấu tấm composite lớp gia cường ống nano cacbon có gắn lớp vật liệu áp điện

  • Vũ Văn Thẩm Khoa Xây dựng dân dụng và Công nghiệp, Trường Đại học Xây dựng, 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
  • Trần Hữu Quốc Khoa Xây dựng dân dụng và Công nghiệp, Trường Đại học Xây dựng, 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
  • Trần Minh Tú Khoa Xây dựng dân dụng và Công nghiệp, Trường Đại học Xây dựng, 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

Tóm tắt

Bài báo sử dụng lý thuyết bậc cao bốn ẩn chuyển vị cải tiến (HSDT-4) và dạng nghiệm Navier (chuỗi Fourie kép) để phân tích dao động riêng của tấm composite lớp gia cường bằng ống nano carbon đơn vách (single-walled carbon nanotube - SWNT), tích hợp lớp vật liệu áp điện. Các phương trình cân bằng động cho tấm chữ nhật bốn biên tựa khớp được thiết lập từ nguyên lý Hamilton và phương trình Maxwell. Độ tin cậy của thuật toán và chương trình tính được kiểm chứng qua so sánh với các kết quả đã công bố. Các khảo sát số được trình bày để đánh giá sự ảnh hưởng của đặc trưng vật liệu, kích thước tấm và độ dày lớp áp điện đến tần số dao động riêng của kết cấu tấm tổng thể xét cho cả trường hợp mở mạch và ngắt mạch.

Từ khóa:

lý thuyết bốn ẩn chuyển vị; phân tích dao động riêng; vật liệu áp điện; ống nano carbon; composite lớp.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
31-07-2019
Chuyên mục
Bài báo khoa học