Nghiên cứu sự ảnh hưởng của công tác lập kế hoạch đến hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước trong đầu tư công xây dựng hạ tầng đường bộ tại Việt Nam

  • Nguyễn Lương Hải Khoa Quản lý xây dựng, Trường Đại học Giao thông Vận tải, số 3 đường Cầu Giấy, quận Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam

Tóm tắt

Công tác lập kế hoạch là một trong các chức năng quan trọng của hoạt động quản lý nói chung, đặc biệt có ý nghĩa đối với hoạt động quản lý Nhà nước trong đầu tư xây dựng hạ tầng trong điều kiện khó khăn về nguồn vốn cũng như sự phức tạp của cơ chế thực hiện dự án. Bài báo nhằm làm rõ sự ảnh hưởng của công tác lập kế hoạch tới hiệu quả quản lý nhà nước trong đầu tư xây dựng hạ tầng đường bộ tại Việt Nam. Kết quả nghiên cứu đã tổng hợp các nhóm nhân tố chủ yếu và chỉ ra các nhóm nhân tố liên quan đến xây dựng cơ chế vận hành và minh bạch kế hoạch cho thấy sự ảnh hưởng rất có ý nghĩa thống kê (p << 0,05) đến hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước. Kết quả nghiên cứu đóng góp quan trọng cả về phương diện khoa học và thực tiễn trong lĩnh vực quản lý quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng nói chung và phát triển bền vững kết cấu hạ tầng đường bộ nói riêng ở Việt Nam.

Từ khóa:

lập kế hoạch; quản lý nhà nước; đầu tư xây dựng; hạ tầng đường bộ.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
31-07-2019
Chuyên mục
Bài báo khoa học