Quay trở lại bài viết chi tiết Phần tử MITC3+ được làm trơn trên cạnh dùng phân tích tĩnh tấm Reissner-Mindlin Tải về Tải tệp PDF