Sự ảnh hưởng của chức năng kiểm soát đến hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước trong đầu tư công xây dựng hạ tầng đường bộ tại Việt Nam

  • Nguyễn Lương Hải Khoa Quản lý xây dựng, Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3 Đường Cầu Giấy, quận Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam

Tóm tắt

Kiểm soát đầu tư là một chức năng quan trọng của hoạt động quản lý Nhà nước trong đầu tư công xây dựng hạ tầng đường bộ trong điều kiện hạn chế về nguồn vốn cũng như giải quyết vấn đề thất thoát vốn đầu tư công tại Việt Nam. Bài báo nhằm đánh giá sự ảnh hưởng của chức năng kiểm soát tới hiệu quả quản lý nhà nước trong đầu tư công xây dựng hạ tầng đường bộ tại Việt Nam. Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra các nhóm nhân tố thuộc về chức năng kiểm soát đầu tư liên quan đến “hành lang pháp lý trong công tác kiểm soát” (CTL1), “các tiêu chí kiểm soát” (CTL3), “tính minh bạch trong công tác kiểm soát” (CTL4) và “xử lý sai lệch kế hoạch” (CTL6) cho thấy sự ảnh hưởng có ý nghĩa thống kê (p << 0,05) đến hiệu quả hoạt động quản lý Nhà nước trong đầu tư công xây dựng hạ tầng đường bộ. Kết quả nghiên cứu đóng góp quan trọng về phương pháp luận khoa học trong quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng, đồng thời góp phần nâng cao hiệu quả đầu tư công xây dựng hạ tầng đường bộ tại Việt Nam.

Từ khóa:

kiểm soát; quản lý đầu tư; đầu tư xây dựng; hạ tầng đường bộ.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
22-05-2020
Chuyên mục
Bài báo khoa học