Tính truyền nhiệt vĩ mô của vật liệu tổng hợp hai pha với pha cốt sợi trụ được phân bố tuần hoàn

  • Nguyễn Đình Hải Khoa Kỹ Thuật Xây Dựng, Trường Đại học giao thông vận tải, số 3 đường Cầu Giấy, quận Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam
  • Trần Anh Tuấn Khoa Công Trình, Trường Đại học giao thông vận tải, số 3 đường Cầu Giấy, quận Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam

Tóm tắt

Nghiên cứu này nhằm xác định tính truyền nhiệt vĩ mô của vật liệu tổng hợp bao gồm các sợi hình trụ tròn phân bố tuần hoàn trong một chất nền. Để tính tới tính tuần hoàn của các sợi thì nghiên cứu đã phát triển phương pháp của Rayleigh để giải bài toán. Với phương pháp này trường nhiệt độ và hệ số dẫn nhiệt có hiệu của vật liệu tổng hợp được xác định với độ chính xác cao. Các kết quả áp dụng số của phương pháp này sẽ được so sánh với các kết quả thu được từ phương pháp phần tử hữu hạn. Phương pháp tính toán thiết lập trong bài báo này có thể được áp dụng trực tiếp cho các bài toán truyền dẫn tương đương như : dẫn điện, khuếch tán, và dòng chảy trong vật liệu rỗng, …

Từ khóa:

hệ số dẫn nhiệt vĩ mô; phương pháp Rayleigh; phân bố tuần hoàn; phương pháp phần tử hữu hạn.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
22-05-2020
Chuyên mục
Bài báo khoa học