Ứng dụng kỹ thuật flat-jack khảo sát trạng thái ứng suất của các cấu kiện chịu nén

  • Vũ Chí Công Khoa Xây dựng dân dụng và Công nghiệp, Trường Đại học Xây dựng, số 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
  • Vũ Anh Tuấn Khoa Xây dựng dân dụng và Công nghiệp, Trường Đại học Xây dựng, số 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
  • Nguyễn Hồng Minh Khoa Xây dựng dân dụng và Công nghiệp, Trường Đại học Xây dựng, số 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

Tóm tắt

Xác định trạng thái ứng suất phát sinh trong mỗi bộ phận kết cấu là một công việc rất quan trọng giúp đánh giá và tối ưu hóa kích thước hệ kết cấu chịu lực. Tuy nhiên, đây là một phép đo hết sức phức tạp và thường được xác định gián tiếp từ phép đo biến dạng. Kỹ thuật kích phẳng (flat jack) là một phương pháp thí nghiệm “không phá hủy” và thực hiện khá đơn giản, cho phép chúng ta xác địch trực tiếp được ứng suất phát sinh trong cấu kiện thông qua giá trị áp suất dầu được bơm vào kích phẳng. Dựa trên các phân tích bằng mô hình số trên các cấu kiện chịu nén, nghiên cứu này đề xuất một phương pháp diễn giải kết quả thí nghiệm kích phẳng để theo dõi sự phát triển ứng suất trong các cấu kiện chịu nén nói chung và áp dụng để giải thích sự thay đổi theo thời gian của trạng thái ứng suất phát sinh trong kết cấu vỏ hầm bê tông.

Từ khóa:

kích phẳng; cấu kiện chịu nén; tường gạch xây; vỏ hầm; phép đo ứng suất.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
09-11-2020
Chuyên mục
Bài báo khoa học