Tự động xác định không gian an toàn cho người đi bộ trên mặt bằng công trình thi công sử dụng BIM – 4D

  • Lê Thị Phương Loan Khoa Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp, Trường Đại học Xây dựng, số 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
  • Trần Quang Dũng Khoa Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp, Trường Đại học Xây dựng, số 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
  • Nguyễn Văn Hải Khoa Công nghệ Thông Tin, Trường Đại học Xây dựng, số 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

Tóm tắt

Trên các công trường xây dựng, để đảm bảo an toàn cho người đi bộ xuyên qua mặt bằng đang thi công, người quản lý cần xác đường đi tạm thời phù hợp với tiến độ. Nhằm hỗ trợ cho người quản lý tổ chức đường đi trên mặt bằng, chúng tôi đã phát triển một chương trình mang tên Safepath2020. Từ dữ liệu đầu vào là file IFC chứa thông tin mô hình 4D của công trình, chương trình tự động xác định các không gian mà người lao động không nên đi vào, các không gian còn lại chính là không gian an toàn tạm thời có thể sử dụng làm đường đi. Trước khi xây dựng chương trình, chúng tôi đã nghiên cứu các kiến thức về tổ chức không gian trên mặt bằng tầng, các yêu cầu về an toàn trong tiêu chuẩn và phương pháp hiệu quả trong thực tiễn. Kết quả nghiên cứu cho phép người quản lý công trường nhanh chóng xác định được không gian an toàn có thể sử dụng làm đường đi cho người đi bộ trên mặt bằng công trình.

Từ khóa:

tổ chức lối đi trên mặt bằng tầng; đường đi cho công nhân; không gian làm việc; mô hình BIM – 4D; sử dụng file .*IFC.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
09-11-2020
Chuyên mục
Bài báo khoa học