Ảnh hưởng của hình thái liên kết kháng cắt đến ứng xử uốn của dầm liên hợp thép – bê tông sử dụng liên kết kháng cắt dạng Perfobond: Phương pháp thực nghiệm

  • Lê Văn Phước Nhân Khoa Kỹ thuật Xây dựng, Trường Đại học Bách Khoa TP. Hồ Chí Minh, 268 đường Lý Thường Kiệt, quận 10, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • Bùi Đức Vinh Khoa Kỹ thuật Xây dựng, Trường Đại học Bách Khoa TP. Hồ Chí Minh, 268 đường Lý Thường Kiệt, quận 10, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • Hồ Đức Duy Khoa Kỹ thuật Xây dựng, Trường Đại học Bách Khoa TP. Hồ Chí Minh, 268 đường Lý Thường Kiệt, quận 10, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • Lê Thái Sơn Công ty TNHH Xây Dựng Bất Động Sản MD Land, 175 đường Nguyễn Thị Thập, quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • Lưu Trần Hữu Tín Khoa Kỹ thuật Xây dựng, Trường Đại học Bách Khoa TP. Hồ Chí Minh, 268 đường Lý Thường Kiệt, quận 10, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tóm tắt

Hai mẫu dầm liên hợp kích thước lớn sử dụng liên kết Perfobond được thí nghiệm để khảo sát ứng xử uốn của dầm. Dầm thép có tiết diện T ngược và liên kết kháng cắt dạng Perfobond được gắn với nhau dọc theo chiều dài dầm liên hợp thép – bê tông. Phần thép và Perfobond được làm từ thép SS400, phần bê tông được chế tạo bằng bê tông C60/75. Sự khác nhau giữa hai dầm liên hợp thép – bê tông là số lỗ liên kết trong liên kết kháng cắt dạng Perfobond. Một dầm được bố trí 10 lỗ liên kết và dầm kia được bố trí 22 lỗ liên kết trong mỗi dầm. Mục tiêu của nghiên cứu nhằm đánh giá ảnh hưởng của mức độ liên kết đến ứng xử uốn của dầm liên hợp thép – bê tông sử dụng liên kết kháng cắt dạng Perfobond, như: khả năng chịu tải, chuyển vị, biến dạng tương đối giữa dầm thép và bản bê tông, các dạng phá hoại của dầm liên hợp. Kết quả thực nghiệm cho thấy hình thái liên kết ảnh hưởng đáng kể đến ứng xử uốn của dầm liên hợp thép – bê tông.

Từ khóa:

dầm liên hợp; liên kết kháng cắt; liên kết kháng cắt Perfobond; mức độ liên kết; biến dạng trượt tương đối; ứng xử uốn.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
23-03-2021
Chuyên mục
Bài báo khoa học

Most read articles by the same author(s)