Bộ môn công nghệ và quản lý xây dựng - 60 năm hình thành và phát triển vững mạnh

  • Bộ môn Công nghệ và Quản lý xây dựng Khoa Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp, Trường Đại học Xây dựng

Tóm tắt

Trải qua chặng đường 60 năm với bao khó khăn và thử thách, Bộ môn Công nghệ và Quản lý xây dựng đã phát triển mạnh mẽ, trở thành một Bộ môn chuyên ngành quan trọng của Khoa Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp, Trường Đại học Xây dựng. Chức năng của Bộ môn là đào tạo chuyên ngành công nghệ, kỹ thuật, quản lý công trình xây dựng từ bậc đại học đến bậc tiến sỹ; nghiên cứu và triển khai ứng dụng các tiến bộ khoa học – công nghệ trong lĩnh vực thi công và quản lý xây dựng; bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ giảng viên; giáo dục và rèn luyện sinh viên thông qua các hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
09-11-2020
Chuyên mục
Thông tin Khoa học và Công nghệ