Tác giả

Tác giả vui lòng tải và đọc kỹ các file hướng dẫn dưới đây để chuẩn bị bản thảo bài báo:

  1. Mẫu chuẩn bị bản thảo bài báo (dạng .doc)

  2. Mẫu cung cấp thông tin của các tác giả và đề xuất danh sách phản biện (dang .doc)

  3. Những yêu cầu về nội dung và định dạng bản thảo bài báo

Tất cả các bản thảo bài báo đều được gửi qua Hệ thống trực tuyến. Tác giả vui lòng tải và đọc kỹ file hướng dẫn dưới đây để gửi bài trực tuyến:

  4. Hướng dẫn gửi trực tuyến bản thảo bài báo

  5. Hướng dẫn trả lời trực tuyến các câu hỏi của phản biện

Hồ sơ gửi bài trực tuyến gồm ít nhất 2 files dạng .doc mà được chuẩn bị đầy đủ theo mẫu: (1) Bản thảo bài báo đã hoàn thiện và (2) Thông tin đầy đủ về các tác giả và danh sách đề xuất các phản biện.

1. Quy định chung

Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng của Trường Đại học Xây dựng là nơi công bố những kết quả nghiên cứu và ứng dụng mới trong lĩnh vực xây dựng mà chưa đăng hoặc đang gửi phản biện ở bất kỳ tạp chí nào khác. Nếu bài báo có một phần nội dung là kết quả nghiên cứu của một tổ chức hay cá nhân những nhà khoa học khác thì phải có sự đồng ý bằng văn bản cho phép của tổ chức hay những cá nhân đó.

Bản thảo bài báo được chuẩn bị theo Mẫu chuẩn bị bản thảo bài báo; được soạn thảo bằng phần mềm Microsoft Word; một cột; dài khoảng 12 trang khổ A4 (21 x 29,7 cm); font chữ Times New Roman; cỡ chữ 13; giãn dòng 1.2; giãn đoạn trên 6 pt; các lề (trên, dưới, trái và phải) 2,5 cm. 

2. Quy định về nội dung

Bài báo phải thể hiện rõ ý tưởng khoa học, sự cần thiết của vấn đề nghiên cứu; tình hình nghiên cứu trong nước và quốc tế; những đóng góp chính về lý thuyết và ứng dụng; phương pháp, phương tiện nghiên cứu; các nội dung nghiên cứu cần thiết; có phân tích, đánh giá, số liệu minh chứng đầy đủ, chặt chẽ; trình bày rõ ràng, mạch lạc; sử dụng chính xác các thuật ngữ khoa học; đầy đủ nguồn tư liệu trích dẫn và tài liệu tham khảo.

3. Quy định về hình thức trình bày

TÊN BÀI BÁO: Bằng tiếng Việt và tiếng Anh, chữ in hoa, đậm, căn giữa.

Tóm tắt: Dài khoảng 150 đến 300 từ, bằng tiếng Việt và tiếng Anh, chữ thường.

Từ khóa: Khoảng 10 đến 20 từ, cách nhau bởi dấu chấm phảy, bằng tiếng Việt và tiếng Anh, chữ thường.

Họ và tên tác giả: Bằng chữ thường, căn giữa.

Học hàm, học vị, chức vụ, tên và địa chỉ đơn vị công tác của các tác giả; số điện thoại liên hệ và địa chỉ E-mail của tác giả chính bằng chữ thường, nghiêng.

Đánh số thứ tự các nội dung nghiên cứu chính (gồm phần giới thiệu; các nội dung nghiên cứu; kết luận); đánh số thứ tự nhỏ (nếu có) trong từng nội dung lớn. 

Hình vẽ, ảnh: Phải được thể hiện rõ ràng, không bị nhòe, mờ; sử dụng font Times New Roman, chữ thường; được chú thích rõ ràng; có đánh số thứ tự và tên đặt ở dưới, bằng chữ thường, nghiêng, căn giữa; phải trích dẫn trong nội dung bài báo.

Bảng biểu: Phải được trình bày rõ ràng, định dạng, kẻ ô thống nhất; chú thích rõ ràng; có đánh số thứ tự và tên đặt ở trên, bằng chữ thường, nghiêng, căn giữa; phải trích dẫn trong nội dung bài báo.

Công thức: Phải soạn thảo bằng phần mềm MathType (trong đó, biến số viết nghiêng; hằng số, chỉ số dưới và số mũ viết đứng) được thể hiện rõ ràng; các công thức có cùng cỡ chữ; có đánh số thứ tự để trong ngoặc đơn (…) ở phía bên phải công thức; phải trích dẫn trong nội dung bài báo. 

Đơn vị tính: sử dụng hệ thống đơn vị quốc tế (SI).

Lời cám ơn: Chỉ rõ nghiên cứu được tài trợ bởi các tổ chức hoặc cá nhân dưới dạng đề tài, dự án nghiên cứu; có mã số cụ thể.  

Tài liệu tham khảo: Được đặt ở cuối bài báo, có đánh số thứ tự theo thứ tự xuất hiện trong bài báo; chỉ rõ vị trí của các tài liệu tham khảo trong nội dung bài báo bằng cách để số thứ tự trong ngoặc vuông […]. Tài liệu tham khảo được trình bày theo tiêu chuẩn APA như sau: 

  • Với sách, tiêu chuẩn, luận án tiến sĩ, luận văn thạc sĩ, báo cáo tổng kết đề tài,…:

Tên tác giả hoặc mã hiệu tiêu chuẩn (năm xuất bản để trong ngoặc đơn). Tên sách, tên tiêu chuẩn,… bằng chữ nghiêng. Nhà xuất bản, nơi xuất bản.

  • Với bài báo tạp chí hoặc bài báo tuyển tập hội thảo:

Tên tác giả (năm xuất bản để trong ngoặc đơn). Tên bài báo bằng chữ không nghiêng. Tên tạp chí hoặc tên tuyển tập hội thảo bằng chữ nghiêng, tập theo năm (số trong năm để trong ngoặc đơn): từ trang - đến trang. 

Các chữ nước ngoài khác hệ chữ La tinh cần được phiên âm theo nguyên tắc thông dụng sang chữ La tinh hoặc dịch sang tiếng Anh.

Tác giả vui lòng tải và đọc kỹ file hướng dẫn Những yêu cầu về nội dung và định dạng bản thảo bài báo.