[1]
Tuấn, T. 2018. Nghiên cứu xác định các thông số hợp lý của máy sàng va rung phân loại cát ẩm. Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (KHCNXD) - ĐHXD. 12, 7 (tháng 11 2018), 83-88. DOI:https://doi.org/10.31814/stce.nuce2018-12(7)-09.