[1]
Thông, N., Ý, N., Thành, N. and Cường, N. 2019. Analysis of static wind load for buildings by CFD simulation. Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (KHCNXD) - ĐHXD. 13, 1V (Mar. 2019), 11-24. DOI:https://doi.org/10.31814/stce.nuce2019-13(1V)-02.