[1]
Phương, N.H., Cảnh, L.V. và Kiên, N. 2019. Xác định đặc trưng hữu hiệu của vật liệu đa tinh thể dị hướng bằng phương pháp đồng nhất hóa. Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (KHCNXD) - ĐHXD. 13, 4V (tháng 9 2019), 129-138. DOI:https://doi.org/10.31814/stce.nuce2019-13(4V)-12.