[1]
Hùng, T.V. và Anh, P.H. 2020. Một chương trình phân tích kết cấu mờ ứng dụng dựa trên xấp xỉ Taylor bậc nhất. Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (KHCNXD) - ĐHXD. 14, 5V (tháng 11 2020), 156-165. DOI:https://doi.org/10.31814/stce.nuce2020-14(5V)-13.