(1)
Thông, N.; Ý, N.; Thành, N.; Cường, N. Phân Tích Thành Phần Tĩnh Của Tải Trọng Gió Cho Tòa Nhà Bằng Mô Phỏng CFD. KHCNXD 2019, 13, 11-24.