(1)
Phương, N. H.; Cảnh, L. V.; Kiên, N. Xác định đặc Trưng Hữu Hiệu Của Vật Liệu đa Tinh Thể Dị Hướng Bằng Phương Pháp đồng Nhất Hóa. TCKHCNXD 2019, 13, 129-138.