Tuấn, T. (2018). Nghiên cứu xác định các thông số hợp lý của máy sàng va rung phân loại cát ẩm. Tạp Chí Khoa Học Công Nghệ Xây Dựng (KHCNXD) - ĐHXD, 12(7), 83-88. https://doi.org/10.31814/stce.nuce2018-12(7)-09