Thông, N., Ý, N., Thành, N., & Cường, N. (2019). Analysis of static wind load for buildings by CFD simulation. Tạp Chí Khoa Học Công Nghệ Xây Dựng (KHCNXD) - ĐHXD, 13(1V), 11-24. https://doi.org/10.31814/stce.nuce2019-13(1V)-02