Thảo, P. T. M. (2019). Nghiên cứu xác định hệ số phát thải các chất khí ô nhiễm từ hoạt động đốt trấu trong phòng thí nghiệm. Tạp Chí Khoa Học Công Nghệ Xây Dựng (KHCNXD) - ĐHXD, 13(2V), 116-124. https://doi.org/10.31814/stce.nuce2019-13(2V)-12