Hùng, T. V., & Anh, P. H. (2020). Một chương trình phân tích kết cấu mờ ứng dụng dựa trên xấp xỉ Taylor bậc nhất. Tạp Chí Khoa Học Công Nghệ Xây Dựng (KHCNXD) - ĐHXD, 14(5V), 156-165. https://doi.org/10.31814/stce.nuce2020-14(5V)-13