Board, E. (2020). Mục lục. Tạp Chí Khoa Học Công Nghệ Xây Dựng (KHCNXD) - ĐHXD, 14(5V), i-iv. Truy vấn từ http://stce.nuce.edu.vn/index.php/vn/article/view/1833