TUẤN, T. Nghiên cứu xác định các thông số hợp lý của máy sàng va rung phân loại cát ẩm. Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (KHCNXD) - ĐHXD, v. 12, n. 7, p. 83-88, 30 nov. 2018.