TUẤN, T. Studying determination the reasonable paremeters of the impact – vibration screen for classification of moisture sands. Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (KHCNXD) - ĐHXD, v. 12, n. 7, p. 83-88, 30 nov. 2018.