THÔNG, N.; Ý, N.; THÀNH, N.; CƯỜNG, N. Analysis of static wind load for buildings by CFD simulation. Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (KHCNXD) - ĐHXD, v. 13, n. 1V, p. 11-24, 31 mar. 2019.