HÙNG, T. V.; ANH, P. H. Một chương trình phân tích kết cấu mờ ứng dụng dựa trên xấp xỉ Taylor bậc nhất. Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (KHCNXD) - ĐHXD, v. 14, n. 5V, p. 156-165, 9 nov. 2020.