Thông, Nguyễn, Nguyễn Ý, Nguyễn Thành, và Ngô Cường. 2019. Phân Tích Thành Phần Tĩnh Của Tải Trọng Gió Cho Tòa Nhà Bằng Mô Phỏng CFD. Tạp Chí Khoa Học Công Nghệ Xây Dựng (KHCNXD) - ĐHXD 13 (1V), 11-24. https://doi.org/10.31814/stce.nuce2019-13(1V)-02.