Thông, Nguyễn, Nguyễn Ý, Nguyễn Thành, and Ngô Cường. 2019. “Analysis of Static Wind Load for Buildings by CFD Simulation”. Tạp Chí Khoa Học Công Nghệ Xây Dựng (KHCNXD) - ĐHXD 13 (1V), 11-24. https://doi.org/10.31814/stce.nuce2019-13(1V)-02.