Board, Editorial. 2020. Mục Lục. Tạp Chí Khoa Học Công Nghệ Xây Dựng (KHCNXD) - ĐHXD 14 (5V), i-iv. http://stce.nuce.edu.vn/index.php/vn/article/view/1833.