Tuấn, T. (2018) Nghiên cứu xác định các thông số hợp lý của máy sàng va rung phân loại cát ẩm, Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (KHCNXD) - ĐHXD, 12(7), tr 83-88. doi: 10.31814/stce.nuce2018-12(7)-09.