Thông, N., Ý, N., Thành, N. and Cường, N. (2019) “Analysis of static wind load for buildings by CFD simulation”, Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (KHCNXD) - ĐHXD, 13(1V), pp. 11-24. doi: 10.31814/stce.nuce2019-13(1V)-02.