Thông, N., Ý, N., Thành, N. và Cường, N. (2019) Phân tích thành phần tĩnh của tải trọng gió cho tòa nhà bằng mô phỏng CFD, Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (KHCNXD) - ĐHXD, 13(1V), tr 11-24. doi: 10.31814/stce.nuce2019-13(1V)-02.