Thảo, P. T. M. (2019) Nghiên cứu xác định hệ số phát thải các chất khí ô nhiễm từ hoạt động đốt trấu trong phòng thí nghiệm, Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (KHCNXD) - ĐHXD, 13(2V), tr 116-124. doi: 10.31814/stce.nuce2019-13(2V)-12.