Phương, N. H., Cảnh, L. V. và Kiên, N. (2019) Xác định đặc trưng hữu hiệu của vật liệu đa tinh thể dị hướng bằng phương pháp đồng nhất hóa, Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (KHCNXD) - ĐHXD, 13(4V), tr 129-138. doi: 10.31814/stce.nuce2019-13(4V)-12.