Hoa, T. Q. (2020) Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan trong quá trình phát triển nhà cao tầng tại khu vực nội đô của thành phố Hà Nội – hướng tới đô thị bền vững, Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (KHCNXD) - ĐHXD, 14(1V), tr 129-146. doi: 10.31814/stce.nuce2020-14(1V)-13.