Hùng, T. V. và Anh, P. H. (2020) Một chương trình phân tích kết cấu mờ ứng dụng dựa trên xấp xỉ Taylor bậc nhất, Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (KHCNXD) - ĐHXD, 14(5V), tr 156-165. doi: 10.31814/stce.nuce2020-14(5V)-13.