Board, E. (2020) Mục lục, Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (KHCNXD) - ĐHXD, 14(5V), tr i-iv. Available at: http://stce.nuce.edu.vn/index.php/vn/article/view/1833 (Truy cập: 12Tháng Tư2021).