[1]
N. Trung, Đánh giá hiệu quả giảm sóng của kết cấu bến dạng phao nổi trụ neo, KHCNXD, vol 12, số p.h 7, tr 66-73, tháng 11 2018.