[1]
T. Tuấn, Nghiên cứu xác định các thông số hợp lý của máy sàng va rung phân loại cát ẩm, KHCNXD, vol 12, số p.h 7, tr 83-88, tháng 11 2018.