[1]
N. Thông, N. Ý, N. Thành, và N. Cường, Phân tích thành phần tĩnh của tải trọng gió cho tòa nhà bằng mô phỏng CFD, KHCNXD, vol 13, số p.h 1V, tr 11-24, tháng 3 2019.