[1]
P. T. M. Thảo, Nghiên cứu xác định hệ số phát thải các chất khí ô nhiễm từ hoạt động đốt trấu trong phòng thí nghiệm, KHCNXD, vol 13, số p.h 2V, tr 116-124, tháng 5 2019.