[1]
N. H. Phương, L. V. Cảnh, và N. Kiên, Xác định đặc trưng hữu hiệu của vật liệu đa tinh thể dị hướng bằng phương pháp đồng nhất hóa, TCKHCNXD, vol 13, số p.h 4V, tr 129-138, tháng 9 2019.