[1]
V. Q. Việt, T. V. Hùng, và P. T. Hoàn, Nghiên cứu khả năng chịu uốn của ống tròn hai lớp thép nhồi bê tông có liên kết mối nối bằng mô phỏng phần tử hữu hạn, TCKHCNXD, vol 13, số p.h 4V, tr 115-128, tháng 9 2019.