[1]
T. Q. Hoa, Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan trong quá trình phát triển nhà cao tầng tại khu vực nội đô của thành phố Hà Nội – hướng tới đô thị bền vững, TCKHCNXD, vol 14, số p.h 1V, tr 129-146, tháng 2 2020.