[1]
T. V. Hùng và P. H. Anh, Một chương trình phân tích kết cấu mờ ứng dụng dựa trên xấp xỉ Taylor bậc nhất, TCKHCNXD, vol 14, số p.h 5V, tr 156-165, tháng 11 2020.