Thông, N., N. Ý, N. Thành, and N. Cường. “Analysis of Static Wind Load for Buildings by CFD Simulation”. Tạp Chí Khoa Học Công Nghệ Xây Dựng (KHCNXD) - ĐHXD, Vol. 13, no. 1V, Mar. 2019, pp. 11-24, doi:10.31814/stce.nuce2019-13(1V)-02.