Thông, N., N. Ý, N. Thành, và N. Cường. Phân Tích Thành Phần Tĩnh Của Tải Trọng Gió Cho Tòa Nhà Bằng Mô Phỏng CFD. Tạp Chí Khoa Học Công Nghệ Xây Dựng (KHCNXD) - ĐHXD, Vol 13, số p.h 1V, Mar. 2019, tr 11-24, doi:10.31814/stce.nuce2019-13(1V)-02.