Phương, N. H., L. V. Cảnh, và N. Kiên. Xác định đặc Trưng Hữu Hiệu Của Vật Liệu đa Tinh Thể Dị Hướng Bằng Phương Pháp đồng Nhất Hóa. Tạp Chí Khoa Học Công Nghệ Xây Dựng (KHCNXD) - ĐHXD, Vol 13, số p.h 4V, Sept. 2019, tr 129-38, doi:10.31814/stce.nuce2019-13(4V)-12.