Board, E. Mục Lục. Tạp Chí Khoa Học Công Nghệ Xây Dựng (KHCNXD) - ĐHXD, Vol 14, số p.h 5V, Nov. 2020, tr i-iv, http://stce.nuce.edu.vn/index.php/vn/article/view/1833.