Thông, Nguyễn, Nguyễn Ý, Nguyễn Thành, and Ngô Cường. “Analysis of Static Wind Load for Buildings by CFD Simulation”. Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (KHCNXD) - ĐHXD 13, no. 1V (March 31, 2019): 11-24. Accessed June 19, 2019. http://stce.nuce.edu.vn/index.php/vn/article/view/1310.